Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Λίστα Κατηγοριών
Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com

Η σχολή του Πυθαγόρα

Η σχολή του Πυθαγόρα - Γιώργος Χαραλαμπίδης

εἶπέ τε πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος, κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα.
Ο Πυθαγόρας, υπήρξε ο πρώτος φιλόσοφος που είπε την γνωστή ρήση, όπως επιβεβαιώνει ο Τίμαιος, ότι μεταξύ φίλων πρέπει να υπάρχει κοινοκτημοσύνη και οι φίλοι πρέπει να συμπεριφέρονται σαν ίσοι μεταξύ τους.

καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας εἰς ἓν ποιούμενοι.
Αυτός ήταν ο λόγος που οι μαθητές του Πυθαγόρα κατέθεταν τις περιουσίες τους στην σχολή, επειδή θεωρούσαν ότι όλοι μαζί αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο.

πενταετίαν θ’ ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες εἰς ὃ δοκιμασθεῖεν·
Για πέντε χρόνια σιωπούσαν, και τους επιτρεπόταν να ακούν μόνο τις προφορικές διδασκαλίες και επιπλέον υφίσταντο την δοκιμασία να μην τους επιτρέπεται ποτέ να δουν τον Πυθαγόρα.

τοὐντεῦθεν δ’ ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον.
Μετά την πενταετία, τους επιτρεπόταν να επισκεφτούν την οικία του Πυθαγόρα και να δουν το πρόσωπό του.

ἀπείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ τὸ τοῦ Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι,
Τους απαγορευόταν να επισκεφτούν άλση με πολλά κυπαρίσσια, επειδή από κυπαρίσσι είχε κατασκευαστεί και το σκήπτρο του Διός.

ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου.
Όπως περιγράφει ο Έρμιππος στο δεύτερο βιβλίο του που αφορά την ζωή του Πυθαγόρα.

Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται γενέσθαι καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ ὡς εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος.
Και βεβαίως λέγεται μέχρι και σήμερα ότι ο Πυθαγόρας είχε αποκτήσει μια θεϊκή όψη, ώστε και οι ίδιοι οι μαθητές του είχαν την εντύπωση ότι ο Πυθαγόρας θα μπορούσε να ταυτίζεται με τον Απόλλωνα που μόλις επέστρεψε από την χώρα των υπερβορείων.

λόγος δέ ποτ’ αὐτοῦ παραγυμνωθέντος τὸν μηρὸν ὀφθῆναι χρυσοῦν·
Κάποτε ελέχθη για τον Πυθαγόρα, ότι όταν κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ο μηρός του, οι παριστάμενοι είχαν την αίσθηση ότι τον είδαν να λάμπει σαν να ήταν χρυσός.

καὶ ὅτι Νέσσος ὁ ποταμὸς διαβαίνοντα αὐτὸν προσαγορεύσαι πολὺς ἦν ὁ φάσκων.
Και όταν κάποτε ο Πυθαγόρας πέρασε τον Νέστο ποταμό, λέγεται ότι ο Νέστος τον προσφώνησε με τον τίτλο «πολύ σπουδαίος είναι αυτός ο διδάσκαλος».

Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεκάτῳ Ἱστοριῶν (FGrH 566 F 17) λέγειν αὐτὸν τὰς συνοικούσας ἀνδράσι θεῶν ἔχειν ὀνόματα,
Ο Τίμαιος πάλι στο δέκατο βιβλίο των «Ιστοριών» του αναφέρει ότι, οι γυναίκες που συμβιώνουν με τέτοιους άνδρες, δεν μπορούν παρά να είναι θεές,

Κόρας, Νύμφας, εἶτα Μητέρας καλουμένας.
ασχέτως, αν ονομάζονται από τους κοινούς θνητούς σαν κόρες του ή σαν νύφες του ή σαν μητέρες του.

τοῦτον καὶ γεωμετρίαν ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν,
Ο Πυθαγόρας επίσης, ολοκλήρωσε την επιστήμη της γεωμετρίας,

Μοίριδος πρῶτον εὑρόντος τὰς ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς, ὥς φησιν Ἀντικλείδης ἐν δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου.
ενώ όπως λέει ο Αντικλείδης στο δεύτερο βιβλίο του «περί Αλεξάνδρου» ο Μοίρις υπήρξε ο πρώτος που ασχολήθηκε με τα στοιχεία της επιστήμης της γεωμετρίας και τα αξιώματά της.

μάλιστα δὲ σχολάσαι τὸν Πυθαγόραν περὶ τὸ ἀριθμητικὸν εἶδος αὐτῆς·
Επιπλέον λέγεται ότι ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε διεξοδικά με τους αριθμητικούς υπολογισμούς των γωνιών και των λοιπών στοιχείων της γεωμετρίας.

τόν τε κανόνα τὸν ἐκ μιᾶς χορδῆς εὑρεῖν.
και επίσης ανακάλυψε το «μονόχορδο» και τις ιδιότητές του.

οὐκ ἠμέλησε δ’ οὐδ’ ἰατρικῆς.
Δεν παραμέλησε βεβαίως να ασχοληθεί και με την ιατρική.

φησὶ δ’ Ἀπολλόδωρος ὁ λογιστικὸς ἑκατόμβην θῦσαι αὐτόν,
Όπως λέει και ο Απολλόδωρος ο λογιστής, ο Πυθαγόρας πρόσφερε στην επιστήμη την θεωρία της εκατόμβης,

εὑρόντα ὅτι τοῦ τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴσον δύναται ταῖς περιεχούσαις.
και επίσης ανακάλυψε ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ,το μήκος της υποτείνουσας πλευράς του μπορεί να εξισωθεί με συνάρτηση αποτελούμενη από το μήκος των δύο καθέτων πλευρών.

καὶ ἔστιν ἐπίγραμμα οὕτως ἔχον·
Υπάρχει μάλιστα και μία επιγραφή (προφανώς πάνω σε κάποια προτομή του Πυθαγόρα) που το επιβεβαιώνει και έχει ως εξής:

ἤνυκε Πυθαγόρης τὸ περικλεές·
ο Πυθαγόρας ολοκλήρωσε το περίφημο θεώρημα.

εὕρατο γράμμα κλεινὸς ἐφ’ ᾧ κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην.
Ο ένδοξος Πυθαγόρας ανακάλυψε ένα τόσο σπουδαίο θεώρημα και σαν ευγνωμοσύνη προς τους θεούς πραγματοποίησε μια τελετή θυσίας βοός.

Λέγεται δὲ καὶ πρῶτος κρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάς, καὶ πρῶτόν γ’ Εὐρυμένην,
Λέγεται μάλιστα και ότι είναι ο πρώτος που επέβαλε την κρεοφαγία σε αθλητές σαν άσκηση και ο πρώτος στον οποίο επέβαλε αυτήν την άσκηση ήταν ο αθλητής Ευρυμένης,

καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων (FHG iii. 579 sq.),
όπως αναφέρει ο Φαβωρίνος στο τρίτο βιβλίο των «Απομνημονευμάτων» του.

τῶν πρότερον ἰσχάσι ξηραῖς καὶ τυροῖς ὑγροῖς,
Ενώ οι αθλητές μέχρι τότε, ακολουθούσαν μία δίαιτα που περιλάμβανε αποξηραμένα σύκα και τυριά σε άλμη (φέτα)

ἀλλὰ καὶ πυροῖς σωμασκούντων αὐτούς,
όπως επίσης και σπυριά από στάρι (κόλλυβα), σαν συμπλήρωμα της σωματικής τους άσκησης.

καθάπερ ὁ αὐτὸς Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας φησίν.
Όπως λέγεται ότι περιγράφει αυτήν την δίαιτα, ο ίδιος ο Φαβωρίνος στο όγδοο βιβλίο της «Παντοδαπής ιστορίας».

οἱ δὲ Πυθαγόραν ἀλείπτην τινὰ τοῦτον σιτίσαι τὸν τρόπον, μὴ τοῦτον.
Άλλοι πάλι λένε ότι αυτή η διατροφή καθιερώθηκε από κάποιον άλλον Πυθαγόρα, που ήταν προπονητής και όχι από τον γνωστό Φιλόσοφο.

τοῦτον γὰρ καὶ τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν,
Καθότι ο Φιλόσοφος Πυθαγόρας απαγόρευε κάθε μορφή φόνου,

μὴ ὅτι γε ἅπτεσθαι τῶν ζῴων κοινὸν δίκαιον ἡμῖν ἐχόντων ψυχῆς.
πιστεύοντας ότι δεν θα έπρεπε ούτε να αγγίζουμε τα ζώα, καθότι έχουν και αυτά ψυχή σαν και εμάς και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν και τα ίδια δικαιώματα με εμάς.

καὶ τόδε μὲν ἦν τὸ πρόσχημα·
και αυτή η ιδέα υπήρξε η βάση της φιλοσοφίας του.

τὸ δ’ ἀληθὲς τῶν ἐμψύχων ἀπηγόρευεν
Η ακριβής έκφραση της ιδεολογίας του, ήταν ότι απαγόρευε να χρησιμοποιούμε καθοιονδήποτε τρόπο τα έμψυχα ζώα,

ἅπτεσθαι συνασκῶν καὶ συνεθίζων εἰς εὐκολίαν βίου τοὺς ἀνθρώπους,
έχοντας σαν σκοπό να διευκολύνουν οι άνθρωποι τη ζωή τους.

ὥστε εὐπορίστους αὐτοῖς εἶναι τὰς τροφὰς ἄπυρα προσφερομένοις καὶ λιτὸν ὕδωρ πίνουσιν·
Και μάλιστα οι άνθρωποι να μένουν ικανοποιημένοι, όταν τους προσφέρουν τροφές που δεν θέλουν ψήσιμο και όταν πίνουν σκέτο καθαρό νερό.

ἐντεῦθεν γὰρ καὶ σώματος ὑγίειαν καὶ ψυχῆς ὀξύτητα περιγίνεσθαι.
Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κάποιος να επιτύχει την υγεία του σώματός του, όπως επίσης και την διαύγεια της ψυχής του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.