Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Λίστα Κατηγοριών
Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com

Ο Νόμος της Αδράστειας

Ο Νόμος της Αδράστειας - Γιώργος Χαραλαμπίδης

Ο Νόμος της Αδράστειας μας παραδίδεται από τον Πλάτωνα στο βιβλίο του «Φαίδρος» και αναφέρεται στην πορεία που ακολουθεί μία ψυχή εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ενσάρκωσης. Σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο, η πρώτη πτώση μιας νέας ψυχής στο υλικό επίπεδο, δεν συνεπάγεται ακόμα κανένα κακό.

Αν η ψυχή αυτή θελήσει να ακολουθήσει μία ενάρετη ζωή με το διδαχθεί τις διανοητικές αρετές και θελήσει να μυηθεί στις ηθικές αρετές, τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα ακολουθήσει την ζωή ενός Φιλοσόφου όπως ο Σωκράτης. Αν όμως δελεαστεί από τις υλικές απολαύσεις, τότε κολλάει στο γήινο επίπεδο και αρχίζει ο εκπεσμός, διότι η ψυχή της αποκτά πάθη, τα οποία είναι η αιτία της πτώσης σε συνεχώς κατώτερα επίπεδα.

Ας παρακολουθήσουμε το αρχαίο κείμενο:

θεσμός τε Ἀδραστείας ὅδε.

Και έτσι λειτουργεί ο νόμος της Αδράστειας,(σχετικά με τις ψυχές) ο οποίος λέει το εξής:

ἥτις ἂν ψυχὴ θεῷ συνοπαδὸς γενομένη κατίδῃ τι τῶν ἀληθῶν,

Αν κάποια ψυχή (μέσω της διδασκαλίας της φιλοσοφίας) ακολουθήσει το παράδειγμα κάποιας θείας οντότητας και καταφέρει κατά αυτόν τον τρόπο να αντιληφθεί τις θείες αλήθειες,

μέχρι τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα,

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ζει ευτυχισμένη.

κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ εἶναι·

Αν θα ήταν δυνατόν, αυτό το χρονικό διάστημα να το επεκτείνει για πάντα, τότε ποτέ δεν θα μπορούσε να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, ώστε να δυστυχήσει.

ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι μὴ ἴδῃ,

Αν όμως κάποτε λιγοψυχήσει και δεν συνεχίσει να ακολουθεί το θείο παράδειγμα, τότε,

καί τινι συντυχίᾳ χρησαμένη λήθης τε καὶ κακίας πλησθεῖσα βαρυνθῇ,

θα έχει την κακοτυχία, αφού γεμίσει με λησμονιά και κακία να αποκτήσει βαρύτητα.

βαρυνθεῖσα δὲ πτεροῤῥυήσῃ τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ,

Σαν άμεσο συνακόλουθο της βαρύτητας που αποκτά, θα χάσει τα φτερά της ψυχής της και θα εκπέσει στην ανάγκη ικανοποίησης των κατώτερων σωματικών παθών της.

(Σχόλιο: Δηλαδή ο νόμος της Αδράστειας αφορά την υποδούλωση του ανθρώπου από τα πάθη του, με αποτέλεσμα την στέρηση της λειτουργίας της Ελεύθερής του Βούλησης. Παύει η δράση της ελεύθερης ανθρώπινης υπόστασης και πλέον καταλήγει να γίνει ανδράποδο. )

τότε νόμος ταύτην [248d] μὴ φυτεῦσαι εἰς μηδεμίαν θήρειον φύσιν ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει,

Σύμφωνα με τον νόμο της Αδράστειας, στην πρώτη ενσάρκωση η ψυχή, θα μπορεί ακόμα να ελέγχει την θηριώδη φύση της.

(Σχόλιο: Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Πλάτωνα, μία ψυχή που παίρνει τον δρόμο της ενσάρκωσης, είναι υποχρεωμένη να εισέλθει σε έναν κύκλο δέκα ενσαρκώσεων).

ἀλλὰ τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενησομένου φιλοσόφου

Επειδή θα γνωρίζει ήδη, πάρα πολλές αλήθειες, θα είναι σε θέση να ενσαρκώσει την ζωή ενός φιλοσόφου.

ἢ φιλοκάλου ἢ μουσικοῦ τινος καὶ ἐρωτικοῦ,

Ή σε άλλη περίπτωση την ζωή ενός εκλεπτυσμένου φιλότεχνου ανθρώπου, ή την ζωή κάποιου χαρισματικού καλλιτέχνη που θα είναι αφιερωμένος στις Μούσες, ή την ζωή ενός ανθρώπου που έχει την γνώση και την θέληση της υλοποίησης των ερωτικών αναβαθμών.

(Σχόλιο: Δηλαδή η πρώτη ενσάρκωση παίζει καθοριστικό ρόλο στον κύκλο των δέκα ενσαρκώσεων, διότι η ψυχή βρίσκεται ακόμα σε μία κατάσταση που θα μπορούσε εύκολα να ελέγξει τα γήινα πάθη που απέκτησε και μέσω της λειτουργίας της Ελεύθερης Βούλησης να επαναποκτήσει την ιδιότητα του Κυρίου του εαυτού της. Αν δεν το κάνει, που είναι και το πιο πιθανό, στις επόμενες ενσαρκώσεις θα εκπέσει ακόμα περισσότερο.)

τὴν δὲ δευτέραν εἰς βασιλέως ἐννόμου ἢ πολεμικοῦ καὶ ἀρχικοῦ,

Την δεύτερη φορά που θα επανενσαρκωθεί αυτή η ψυχή, θα έχει ακόμα την ικανότητα να αποκτήσει τον τίτλο κάποιου άρχοντα ή κάποιου βασιλιά ή κάποιου στρατιωτικού αξιωματούχου ή κάποιου άλλου αξιωματούχου.

τρίτην εἰς πολιτικοῦ ἤ τινος οἰκονομικοῦ ἢ χρηματιστικοῦ,

(Αν αποτύχει και στην δεύτερη ενσάρκωση, τότε) την τρίτη φορά που θα επανενσαρκωθεί θα μπορεί ακόμα να ασκεί μία σωστή πολιτική δραστηριότητα ή να ασκεί έναν καλό ρόλο εξουσίας στην οικονομία μιας χώρας, (π.χ. ηθικός τραπεζίτης ή καλός διαχειριστής οικονομικών υποθέσεων).

τετάρτην εἰς φιλοπόνου <ἢ> γυμναστικοῦ ἢ περὶ σώματος ἴασίν τινος ἐσομένου,

(Αν αποτύχει και σε αυτό, και γίνει κακός τραπεζίτης) Την τέταρτη φορά που θα επανενσαρκωθεί, θα έχει ακόμα την ικανότητα να ασκήσει κάποιο επάγγελμα το οποίο θα έχει σχέση με την καλή λειτουργία του σώματος, δηλαδή ή θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό ή με την θεραπεία των σωμάτων (ιατρική).

πέμπτην μαντικὸν βίον [248e] ἤ τινα τελεστικὸν ἕξουσαν·

(Αν αποτύχει και σαν θεραπευτής) την Πέμπτη φορά που θα ενσαρκωθεί θα έχει ακόμα την ικανότητα να ακολουθήσει κάποια θρησκευτική καριέρα ή κάποια εκτελεστική εξουσία (αστυνομικός, δικαστής, κατώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι)

ἕκτῃ ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ μίμησίν τις ἄλλος ἁρμόσει,

(Αν αποτύχει και σε αυτόν τον ρόλο) την έκτη φορά που θα ενσαρκωθεί, θα έχει ακόμα την ικανότητα να ακολουθήσει ένα επάγγελμα που θα έχει σχέση με την ποιητική έκφραση είτε ενός ηθοποιού είτε με την λειτουργία ενός συναφούς επαγγέλματος.

ἑβδόμῃ δημιουργικὸς ἢ γεωργικός,

(Αν αποτύχει και σε αυτόν τον ρόλο) την έβδομη φορά που θα ενσαρκωθεί, θα έχει ακόμα την ικανότητα να ασχοληθεί με πάσης φύσεως χειρονακτικές ή γεωργικές εργασίες.

(Σχόλιο: Μέχρι και την έβδομη ενσάρκωση ο ρόλος που παίρνει η ψυχή είναι ένας χρήσιμος για την κοινωνία. Στην συνέχεια όμως τα πράγματα αλλάζουν.)

ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ δημοκοπικός,

(Αν αποτύχει και σε αυτό) την όγδοη φορά που θα ενσαρκωθεί, θα ασκήσει πλέον ένα επιβλαβές επάγγελμα, όπως το επάγγελμα του σοφιστή ή το επάγγελμα του δημαγωγού.

ἐνάτῃ τυραννικός.

(Αν και σε αυτήν την περίπτωση λειτουργήσει με τον πιο άδικο τρόπο, τότε θα ξεπέσει ακόμα περισσότερο και) την ένατη φορά που θα επανενσαρκωθεί , θα αναλάβει έναν ακόμα χειρότερο ρόλο, που θα συμπεριφέρεται σαν άδικος τύραννος.

(Σχόλιο: Ο τύραννος αυτός δεν είναι απαραίτητα πολιτικός. Μπορεί να είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος ο οποίος θα τυραννά την οικογένειά του ή κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων.)

ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν ἂν δικαίως διαγάγῃ ἀμείνονος μοίρας μεταλαμβάνει,

Σαν τελικό συμπέρασμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της ψυχικής κατάπτωσης, αν κάποιος λειτουργήσει τον ρόλο του με σχετική δικαιοσύνη, τότε στην επόμενη ενσάρκωσή του θα τύχει μιας καλύτερης μοίρας, (δηλαδή θα ανέλθει επίπεδο).

ὃς δ᾽ ἂν ἀδίκως, χείρονος·

Ενώ αντίθετα όποιος συμπεριφερθεί άδικα θα έχει χειρότερη μοίρα (δηλαδή θα κατέλθει επίπεδο).

εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ ψυχὴ ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν μυρίων

Στο ανώτατο επίπεδο που βρισκόταν η ψυχή πριν την πτώση της, δεν γίνεται να επιστρέψει αν δεν περάσουν 10 χιλιάδες χρόνια.

[249a] οὐ γὰρ πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου

Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσει και πάλι φτερά, αν δεν περάσει αυτό το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.