Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο μου
Λίστα Κατηγοριών
Wikipedia | Τηλ. +30 697 701 5161 | Email: ekdoseisanamnisi@gmail.com

Τα παράδοξα του πλανήτη γη

Τα παράδοξα του πλανήτη γη - Γιώργος Χραλαμπίδης

Ο Πλούταρχος στο βιβλίο του «Περί του Εμφαινομένου προσώπου στο κύκλο της Σελήνης» εξετάζει μία σειρά από γεγονότα που αφορούν τον πλανήτη μας, που αν και εκ πρώτης όψεως φαίνονται τελείως παράλογα, παρόλα αυτά εμείς έχουμε συνηθίσει να τα θεωρούμε εντελώς φυσιολογικά.

Σε μία από τις υποθέσεις του, αναφέρεται σε γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβαίνουν, εάν το εσωτερικό της γης, ήταν κούφιο!

Ας ακολουθήσουμε το αρχαίο κείμενο:

οὐχὶ τὴν γῆν σφαῖραν εἶναι,
Δεν μοιάζει παράλογο, να δεχόμαστε ότι η Γη είναι σφαιρική;

τηλικαῦτα βάθη καὶ ὕψη καὶ ἀνωμαλίας ἔχουσαν;
Παρόλο που η επιφάνειά της διακρίνεται από τόσο μεγάλα βάθη θαλασσών, αλλά και τόσο μεγάλα ύψη βουνών, καθώς και από άλλες παρόμοιες ανωμαλίες;

οὐκ ἀντίποδας οἰκεῖν ὥσπερ θρῖπας ἢ γαλεώτας τραπέντα ἄνω τὰ κάτω τῇ γῇ προσισχομένους;
Μήπως δεν είναι παράλογο, το ότι οι άνθρωποι στην Γη μπορούν να κατοικούν και στο άνω (βόρειο) ημισφαίριο όσο και στο κάτω (νότιο), όπως ακριβώς συμβαίνει με τα σαράκια και τις σαύρες, που μπορούν να περπατάνε τόσο επάνω όσο και κάτω από μία σταθερή επιφάνεια (χωρίς να πέφτουν);

ἡμᾶς δ’ αὐτοὺς μὴ πρὸς ὀρθὰς βεβηκότας ἀλλὰ πλαγίους ἐπιμένειν ἀπονεύοντας, ὥσπερ οἱ μεθύοντες;
Εμείς δε, σε σχέση με αυτούς τους «αντίποδες» που ζουν στο αντιδιαμετρικό σημείο της Γης, όταν προχωράμε, δεν κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση με αυτούς, αλλά αν μπορούσαμε να τους βλέπαμε να περπατάνε, θα παρατηρούσαμε ότι κινούνται προς μια πλάγια κατεύθυνση όπως οι μεθυσμένοι;

Επομένως, η κατεύθυνση στην οποία πιστεύουμε ότι κινούμαστε στην επιφάνεια του πλανήτη μας, στην πραγματικότητα δεν έχει καμμία σχέση με την πραγματική μας κίνηση.
Πρόκειται για μία άκρως προχωρημένη σκέψη, η οποία βεβαίως είναι απολύτως σωστή.

οὐ μύδρους χιλιοταλάντους διὰ βάθους τῆς γῆς φερομένους, ὅταν ἐξίκωνται πρὸς τὸ μέσον,
Μήπως δεν είναι παράλογο, ότι αν εξορύξουμε μία πολύ μεγάλη ποσότητα κάποιου πολύτιμου μετάλλου, αξίας χιλίων ταλάντων, όταν το ανασύρουμε μέσα από το βάθος της Γης,

ἵστασθαι μηδενὸς ἀπαντῶντος μηδ’ ὑπερείδοντος,
δεν θα έπρεπε το εσωτερικό της Γης αφού παραμένει κενό, χωρίς να συμπληρωθεί από κάτι άλλο να καταρρέει;

Μια αντίστοιχη μέθοδο χρησιμοποιούμε σήμερα για την άντληση πετρελαίου. Παρατηρούμε επομένως ότι πέρα από το παράδοξο της υπόθεσης, αναφέρεται σε μία έστω και υποθετική τεχνική μέθοδο, άκρως προχωρημένη για την εποχή του.

εἰ δὲ ῥύμῃ κάτω φερόμενοι τὸ μέσον ὑπερβάλλοιεν,
Εάν μάλιστα η σήραγγα της εξόρυξης, μπορούσε να ξεπεράσει το κέντρο της Γης,

αὖθις ὀπίσω στρέφεσθαι καὶ [924B] ἀνακάμπτειν ἀπ’ αὐτῶν;
δεν θα έπρεπε το μετάλλευμα που εξορύξαμε να επιστρέψει και πάλι πίσω και να συγκεντρωθεί στο κέντρο της Γης;

Λογική η ερώτηση, από την στιγμή που δεχόμαστε ότι το κέντρο της Γης, αποτελεί το κέντρο της βαρύτητας.
Κάτι τέτοιο όμως, προφανώς δεν συμβαίνει!

οὐ τμήματα δοκῶν ἀποπρισθέντα τῆς γῆς ἑκατέρωθεν μὴ φέρεσθαι κάτω διὰ παντός,
Επίσης, αν συνέβαινε να σπάσουν κάποια υποστηρίγματα αυτής της σήραγγας, και δεν τα αφήναμε να κυλίσουν προς τα κάτω, δηλαδή προς το κέντρο της Γης,

ἀλλὰ προσπίπτοντα πρὸς τὴν γῆν ἔξωθεν εἴσω διωθεῖσθαι καὶ ἀποκρύπτεσθαι περὶ τὸ μέσον;
αλλά αν κάποιος μετέφερε αυτά τα υποστηρίγματα εκτός της σήραγγας, τότε τα τοιχώματά της δεν θα πιεζόταν λόγω της βαρύτητας, έτσι που να έπεφταν και αυτά στο κέντρο της και να εξαφανιζόταν;

Παρατηρούμε ότι ακόμα και αν μιλάει καθαρά υποθετικά, αναφέρεται σε άκρως προχωρημένα τεχνικά έργα, τα οποία χρειάζονται άκρως προχωρημένη τεχνολογική υποστήριξη για να υλοποιηθούν.

οὐ ῥεῦμα λάβρον ὕδατος κάτω φερόμενον εἰ πρὸς τὸ μέσον ἔλθοι σημεῖον, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσιν ἀσώματον,
Κατά τον ίδιο τρόπο αν υπήρχε κάποιος ορμητικός πίδακας ύδατος με κατεύθυνση προς το κέντρο της Γης, δεν θα έφτανε το νερό στο κέντρο της Γης για το οποίο η φιλόσοφοι λένε ότι δεν περιέχει ύλη.

Δηλαδή θα πρέπει να υποθέσουμε ότι φιλόσοφοι υποστήριζαν ότι το εσωτερικό της Γης είναι κούφιο!

ἵστασθαι περικορυσσόμενον <ἢ> κύκλῳ περιπολεῖν, ἄπαυστον αἰώραν καὶ [924C] ἀκατάπαυστον αἰωρούμενον;
Όταν λοιπόν αυτό το νερό θα έφτανε στο κέντρο της Γης, δεν θα διαχέονταν σε όλο το κέντρο της, ακολουθώντας μια κυκλική τροχιά, όπου και θα αιωρείτο χωρίς σταματημό;

Παρατηρούμε ότι μας περιγράφει την συμπεριφορά που θα έπρεπε να ακολουθεί το νερό, αν θα μπορούσαμε να το ρίξουμε προς το κέντρο της γης, το οποίο σύμφωνα με τους φιλοσόφους είναι κούφιο!

οὐδὲ γὰρ ψευδῶς ἔνια τούτων βιάσαιτο
Με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσε κανείς, στα γρήγορα (χωρίς να το σκεφτεί βαθύτερα) να θεωρήσει κάτι από όλα αυτά ότι είναι ψέματα,

ἄν τις αὑτὸν εἰς τὸ δυνατὸν τῇ ἐπινοίᾳ καταστῆσαι.
χωρίς προηγουμένως να μελετήσει αυτά τα θέματα, όσο το δυνατόν εκτενέστερα.

τοῦτο γάρ ἐστι τὰ ἄνω κάτω κἂν πάντα τραπέμπαλιν εἶναι,
Αυτό που θα μπορούσε να συμβαίνει, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν αντικείμενα που βρίσκονται στο επάνω μέρος της Γης και άλλα αντικείμενα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της Γης, είναι ότι τα πάντα θα μετακινούνται σαν να βρίσκονται σε μία τραμπάλα.

τῶν ἄχρι τοῦ μέσου κάτω τῶν δ’ ὑπὸ τὸ μέσον αὖ πάλιν ἄνω γινομένων·
Διότι όσα από αυτά βρίσκονται μέχρι το κέντρο της Γης, θα κινούνται προς τα κάτω, ενώ αυτά που βρίσκονται πιο κάτω από το κέντρο της, θα κινούνται προς τα πάνω.

Σύμφωνα με αυτήν την λογική, έτσι θα έπρεπε να συμπεριφέρονται όλα τα αντικείμενα επάνω στον πλανήτη.

ὥστ’, εἴ τις συμπαθείᾳ τῆς γῆς τὸ μέσον αὐτῆς ἔχων σταίη περὶ τὸν ὀμφαλόν, ἅμα καὶ τὴν κεφαλὴν ἄνω καὶ τοὺς πόδας ἄνω ἔχειν τὸν αὐτόν·
Σαν συμπέρασμα, αν κάποιος δεχθεί ότι αυτές τις θεωρίες που περιγράψαμε, θα μπορούσαν να ισχύουν σε σχέση με την σύσταση της Γης και επιπλέον, αν θα μπορούσε κάποιος να βρεθεί στο κέντρο της Γης, δηλαδή κοντά στον ομφαλό της, τότε παραδόξως, θα βρισκόταν και ο ίδιος με το κεφάλι του προς τα πάνω, αλλά και με τα πόδια του, επίσης προς τα πάνω!

κἂν μὲν διασκάπτῃ τις τὸν ἐπέκεινα τόπον, ἀνακύπτον αὐτοῦ τὸ … εἶναι καὶ κάτω ἄνωθεν ἕλκεσθαι τὸν ἀνασκαπτόμενον,
Αν πάλι κάποιος, κατορθώσει να κάνει μια εκσκαφή που να διασχίζει το κέντρο της Γης και να προχωρά προς την κάτω επιφάνεια της Γης, αυτό που θα προκύψει είναι …(λείπει το αρχαίο κείμενο). Διότι, όταν αυτός που ανασκάπτει κατορθώσει να πλησιάσει προς το κέντρο της Γης, τότε θα πρέπει να έλκεται ταυτοχρόνως και προς τα πάνω και προς τα κάτω!

εἰ δὲ δὴ τούτῳ τις ἀντιβεβηκὼς νοοῖτο,
Εάν κάποιος έχει αντίθετη γνώμη,

τοὺς ἀμφοτέρων ἅμα πόδας ἄνω γίνεσθαι καὶ λέγεσθαι.
όταν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, έχοντας συγχρόνως και τα πόδια και το κεφάλι ψηλά, τότε να μιλήσει και να μας πει αν εξακολουθεί να έχει αντίθετη γνώμη!

Παρατηρούμε βεβαίως, ότι ο Πλούταρχος εκτός από προηγμένες επιστημονικές γνώσεις, διαθέτει και εξαιρετικά αναπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.